impac

Kontak Ons: 012 010 0697

info@impaccropsure.co.za

BLOOTLEGGINGS VOLGENS FAIS

BLOOTLEGGINGS VEREIS INGEVOLGE DIE WET OP FINANSIËLE ADVIES EN INTERMEDIêRE DIENSTE ARTIKEL 37 VAN 2002
BELANGRIK - Lees asseblief blootlegging en ander wetlike vereistes noukeurig deur.

  • Besonderhede van die Administrateur

iMPAC Onderskrywingsbestuurders (Edms) Bpk (iMPAC) – ’n Lid van die Fairfax Groep

Maatskappy Registrasienommer:

2011/004490/07

iMPAC Onderskrywingsbestuurders is ’n Gemagtigde Finansiële Diensteverskaffer

FSP Lisensienommer:

45245

Fisiese adres:

Stone House, 510 Makou Straat,
Monument Park, Pretoria, 0181

Posadres:

Postnet Suite 1109, Privaatsak X 10,
Elarduspark, Pretoria, 0047

Telefoon:

+27 (0) 12 010 0697

Fakslyn:

+27 (0) 86 604 8216

E-pos:

info@impaccropsure.co.za

E-pos klagtes:

complaints@impacuma.co.za

Webwerf:

www.impaccropsure.co.za

 • Meer as 30% van ons inkomste in die laaste kalenderjaar is van die Versekeraar ontvang en ons hou nie meer as 10% van die Versekeraar se aandele nie.
 • Ons het ’n mandaat om namens die Versekeraar op te tree.
  • Eisprosedure

Om te eis, kontak iMPAC Onderskrywingsbestuurders. Al die besonderhede vir iMPAC Onderskrywingsbestuurders verskyn in u polisdokument. iMPAC Onderskrywingsbestuurders moet in kennis gestel word volgens die eisprosedure hierbo. As u nie tevrede is met die uitkoms van u eis nie, kan u skryf aan die Klagte Departement van iMPACOnderskrywingsbestuurders by enige van die bostaande adresse.
Vir Korttermynversekering kan u as finale toevlug beroep op die Ombudsman.

Besonderhede van die Versekeraar

BRYTE Versekerings Maatskappy Beperk – ’n Fairfax Maatskappy

Korporatiewe Registrasienommer:

1965/006764/06

BRYTE Versekerings Maatskappy Beperk is ’n Gelisensiëerde Versekeraar en ‘n Gemagtigde Finansiële Diensteverskaffer

FSP Lisensienommer:

17703

Fisiese adres:

15 Marshallstraat, Ferreiradorp,
Johannesburg, 2001

Posadres:

Posbus 61489, Marshalltown,
Johannesburg, 2107

Telefoon:

+27 (0) 11 370 9111

Fakslyn:

+27 (0) 11 370 9910

E-pos:

fais@brytesa.com

Webwerf:

www.brytesa.com

  • Besonderhede van Nakomingsbeampte/Departement

Die Nakomingsbeampte

BRYTE Versekerings Maatskappy Regs en
Nakoming Departement

Posadres:

Posbus 61489, Marshalltown,
Johannesburg, 2107

Telefoon:

+27 (0) 11 370 9111

Fakslyn:

+27 (0) 11 370 9910

E-pos:

fais@brytesa.com

  • Die Makelaar (Tussenganger)

As die polis deur middel van ’n makelaar verkoop is, word die makelaar verplig om sekere blootleggings ingevolge die FAIS-wet te maak. Die makelaar moet u verskaf met al die besonderhede van die premies, kommissies en enige monetêre verpligtinge wat u direk of indirek aanneem wanneer u hierdie polis aankoop.

Hoof Tussenganger Fooie

Die volgende komponente word by die premie ingesluit:
Tussengangerskommissie, Versekeraar Onderskrywingsbestuurders ontvang ’n administrasie fooi vir die hantering van hierdie polis se administrasie. Alle premies sluit BTW in.

Klagteprosedures

As u ’n klag het oor die manier waarop hierdie Polis aan u verkoop is, probeer eers om dit op te los met die tussenganger (die tussenganger is die persoon wat die polis aan u verkoop het) soos vermeld in die inligting voorsien aan u in die polisdokument. Indien die saak nie opgelos kan word nie, kan u ’n skriftelike klagte by die Klagtesamptenaar, Versekeraar Onderskrywingsbestuurder, indien.

Klagtesamptenaar iMPAC Onderskrywingsbestuurder

Posadres:

Postnet Suite 1109, Privaatsak X 10,
Elarduspark, Pretoria, 0047

E-pos:

complaints@impacuma.co.za

Indien die saak nie tot u bevrediging deur iMPAC Onderskrywingsbestuurders opgelos is nie, kan u, u klagte skriftelik indien by:

Die Ombudsman vir Korttermynversekering

Fisiese adres:

Sunnyside Kantoorpark, 5de Vloer, Gebou D 32, Princess of Wales Terrace,
Parktown, Johannesburg, 2092

Posadres:

Posbus 32334, Braamfontein,
Johannesburg, 2017

Telefoon:

+27 (0) 11 726-8900

Fakslyn:

+27 (0) 11 726-5501

E-pos:

info@osti.co.za

Indien u steeds ontevrede is, kan u hulp vra by:

Die Registrateur van Korttermynversekering / Die Raad op Finansiële Dienste

Posadres:

Posbus 35655, Menlopark, Pretoria, 0102

Telefoon:

+27 (0) 12 428-8000

Fakslyn:

+27 (0) 12 347-0221

Ander Belangrike Sake

U moet alle wesenlike feite akkuraat, volledig en korrek openbaar. Alle inligting verskaf deur u of namens u is u eie verantwoordelikheid. U moet tevrede wees met die akkuraatheid van enige transaksie wat deur iemand namens u ingedien is. As u nie tevrede is met die advies wat u ontvang het nie, skryf asseblief aan:

 

Die Nakomingsbeampte: Moonstone (EDMS) Bpk

Nakomingspraktyk nr:

188

Telefoon:

+27 (0) 11 678 2533

Fakslyn:

+27 (0) 21883 8005

Fisiese adres:

Quantumstraat 25, Techno Park,
Stellenbosch, 7600.

FAIS Ombud Besonderhede vir alle FAIS-Adviesverwante Klagtes

As u ’n probleem het met die manier waarop die produk aan u verkoop is, die blootleggings wat aan u gemaak is of met die advies wat u deur die Tussenganger (Makelaar) ontvang het, moet u die Tussenganger kontak.
As u nie tevrede is met die antwoord nie, kan u, u klagte skriftelik indien by die FAIS Ombud by:

Posadres:

Posbus 74571, Lynnwood Ridge, Pretoria, 0040

Tel:

+27 (0) 860 FAISOM (324 766)
of
+27 (0) 12 470 9080,

Fakslyn:

+27 (0) 12 348 3447

E-pos:

info@faisombud.co.za

Bryte Versekerings Maatskappy Beperk Sanksieklousule

Ondanks enige ander bepalings ingevolge hierdie ooreenkoms, sal daar van geen Versekeraar verwag word om dekking te voorsien of enige betalings te maak of enige diens of voordeel aan enige Versekerde of ander party te verskaf in die mate wat sodanige dekking, betaling, diens, voordeel en/of besigheid of aktiwiteit enige toepaslike handels- of ekonomiese sanksiewet of regulasie sal oortree nie.

Bedrogverslagdoening

As u bewus word van enige onreëlmatigheid op enige polis, kan u u Versekeraar kontak. U oproep sal vertroulik hanteer word.

Telefoon (GRATIS lyn):

+27 (0) 800 16 74 64

Faks (GRATIS lyn):

+27 (0) 800 00 77 88

Unieke e-pos:

brytesa@tip-offs.com

Posadres (GRATIS):

Tip-offs Anonymous, Freepost KZN, 138,
Umhlanga Rocks, 4320

Versekeringsbedroglyn:

0860 00 25 26

E-pos:

insurance@fraudline.co.za

Beskerming van Persoonlike Inligting

Ons by iMPAC Onderskrywingsbestuurders respekteer u grondwetlike reg op privaatheid. Ons is verbind tot en gebind deur die terme en bepalings van die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting Artikel 4 van 2013 (“POPI”) aangaande die verkryging, gebruik, behoud, deel en skrapping van u persoonlike inligting.
Ons sal die inligting wat u verskaf deur wettige middele nagaan en bevestig. Ons beskik oor hoëvlak sekuriteitsmaatreëls om u persoonlike inligting te beskerm.
U persoonlike inligting wat gedurende die uitneem van die polis ingesamel is, is vir die primêre doel om u te voorsien met versekeringsdekking, en vir alle ander aktiwiteite en prosesse wat verband hou met en/of relevant is tot hierdie doel. U inligting word vertroulik gehou; ons sal dit wel egter aan sekere derde partye en ander versekeraars soos vereis moet bekendmaak vir die spesifieke doel om u te verseker en om enige vorm van bedrog te verminder en te voorkom. Die deel van u inligting sluit onder andere in, maar is nie beperk tot, die oordrag van inligting soos ooreengekom met die Suid-Afrikaanse Versekeringsvereniging.
U gee hiermee toestemming en verstaan ten volle al die redes waarom Versekeraar Onderskrywingsbestuurders u persoonlike inligting moet verwerk, gebruik, deel en stoor vir sy aangewese doel en u bevestig ook hiermee die akkuraatheid van die inligting wat u verskaf.
U kan u Versekeraar Onderskrywingsbestuurders versoek om die persoonlike inligting wat ons van u het te verander, op te dateer of reg te stel deur ’n versoek aan ons kantore te stuur op die volgende e-pos adres: info@impaccropsure.co.za
’n Volledige weergawe van die “Toestemming tot die verwerking van persoonlike informasie” kan afgelaai word aanlyn by www.impacuma.co.za. Indien u besluit om u versekeringskontrak te kanselleer gee u verdere toestemming aan u Versekeraar Onderskrywingsbestuurders
om u inligting gedurende die wettig toelaatbare retensietydperk te behou, vir statistiese en verslagdoeningdoeleindes alleenlik.

Sasria Dekking

SASRIA dekking is ingesluit. Die Versekeraar wat hierdie dekking verskaf se besonderhede is as volg:

SASRIA SOC Beperk

Registrasienommer:

1979/000287/06

Webwerf:

www.sasria.co.za

Die Uitvoerende Bestuurder
Bedryfsafdeling:

Mnr. Mziwoxolo Mavuso

Fisiese adres:

36 Frickerweg, Illovo, Sandton,
Johannesburg, 2196

Posadres:

Posbus 653367, Benmore, Johannesburg, 2010

Telefoon:

+27 (0) 11 214 0800

Fakslyn:

+27 (0) 11 447 8630

Nakomings e-pos:

mziwoxolom@sasria.co.za

Nakomings telefoon:

+27 (0) 11 214 0800

Alternatiewe e-pos:

contactus@sasria.co.za

Ander Sake van Belang

 • U moet ingelig word indien enige wesenlike inligting verander wat verband hou met die Bryte Agent, Tussenganger, Versekeraar of Administrateur in hierdie dokument.
 • Indien die inligting hierbo mondelings aan u gegee is, moet dit skriftelik aan u bevestig word binne 30 (dertig) dae.
 • As ’n klagte aan die makelaar of die Versekeraar nie tot u bevrediging opgelos word nie, kan u ’n klagte by die FAIS-Ombudsman indien.
 • Poligrafie of soortgelyke toetse kan na die goeddunke van die Versekeraar gedoen word in die geval van ’n eis. Die mislukking daarvan mag nie die enigste rede wees om die eis te verwerp nie.
 • In die geval van kansellasie moet u die Versekeraar minstens 30 (dertig) dae kennis gee van die voorneme om ’n afdeling of die hele polis te kanselleer.
 • Die Versekeraar moet skriftelike redes gee vir die verwerping van u eis en nie die Tussenganger, Bryte Agent of Administrateur nie.
 • U versekeraar mag nie u versekering kanselleer bloot deur u Tussenganger, Bryte, Agent of Administrateur in kennis te stel nie. U Versekeraar het ’n verpligting teenoor u om seker te maak dat die kennisgewing aan u gestuur is.
 • U het die reg tot ’n gratis afskrif van hierdie polis.

Waarskuwing

 • Moenie enige blanko of gedeeltelik ingevulde aansoekvorm onderteken nie.
 • Voltooi alle vorms in ink.
 • Hou alle dokumente wat aan u oorhandig is en maak aantekeninge oor wat daar vir u gesê is.
 • Vra ’n brief van verteenwoordiging van u adviseur aan en moenie onder druk geplaas wees om die produk te koop nie.
 • U moet alle wesenlike feite akkuraat, volledig en korrek openbaar. Alle inligting verskaf deur u of namens u, is u verantwoordelikheid.
 • U moet tevrede wees met die akkuraatheid van enige transaksie wat deur u Tussenganger, Bryte Agent of Administrateur namens u ingedien is.
 • Indien u enige wesenlike feite foutiewelik weergee, wanvoorstel of nie bekend maak nie, kan dit ’n versekeraar beïnvloed ten opsigte van enige eise wat voortspruit uit u versekeringskontrak